nr. 15 din data 10.02.2011 privind aprobarea casarii a doua autovehicole uzate si achizitionarea unui autoturism nou prin žProgramul de stimulare a innoirii Parcului auto 

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


 


HOTARAREA nr. 15 / 2011

 


          Consiliul local al Municipiul Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 10 februarie 2011;


Vazand referatul intocmit de sef investitii si achizitii publice ing. Muth Teodor, inregistrat sub nr.2269 /2011;


          In baza art. 36 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T A R A ST E


          Art. 1 Se aproba casarea a doua autovehicole uzate si achizitionarea unui autoturism nou prin žProgramul de stimulare a innoirii Parcului auto , de la producator validat, publicat in pagina de internet a Administratiei Fondului de Mediu, marca se va stabili in urma licitatiei.


          Art. 2. Se aproba valoarea totala a finantarii solicitate ca fiind prima de casare corespunzatoare celor doua autovehicole uzate ( tichete valorice).


Art.3.Se aproba Anexa 1- Lista autovehicolelor uzate care urmeaza sa fie casate prin ž Programul de stimulare a innoirii Parcului auto  si caracteristicile tehnice.


 


Art.4.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                     Popa Octavian


 


 


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru


 


 


Anexa