nr. 16 din data 10.02.2011 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor pe anul 2011

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


 


HOTARAREA nr. 16 / 2011

 


          Consiliul local al Municipiul Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 10 februarie 2011;


Vazand referatul intocmit de sef investitii si achizitii publice ing. Muth Teodor, inregistrat sub nr.2267 /2011;


          In baza art. 36 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T A R A ST E


          Art. 1 Se aproba necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor pe anul 2011 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                     Popa Octavian


 


 


 


 


 


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru


 


 


 


  


 


          ANEXA    


 


1. Achizitionarea a:


 -doua sisteme de supraveghere ai alarmare pentru Gradinita cu program prelungit nr.4 si Gradinita cu program prelungit nr.2.


– licenta Microsoft SQL Server Standard Edition 2008.


– antivirus pentru retea.


– autoturism


– prescontainer Statie de transfer.


 


2. Montarea unei centrale termice la Gradinita cu program prelungit nr. 5, Bozias.


 


3. Cheltuieli de proiectare, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate pentru:


 -Retea de canal menajer si pluvial pe str. Pandurilor si Zorilor (SF, PT)


– Modernizare srt. Republicii, A. Iancu, Scolii, si Viitorului (PT)