nr. 18 din data 10.02.2011 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei delegatii la Pohlheim – Germania

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIULUI TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T A R A R E A NR. 18 / 2011


 


 


 


Consiliul local al municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta extraordinara din data de 10 februarie 2011;


   vazand referatul  inregistrat sub nr. 2354/2011 ;


   in temeiul  prevederilor HGR nr. 518/1995;


In baza prevederilor art. 46 al. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001


Cu modificarile si completarile ulterioare,


 


 


HOTARASTE:


 


        Art. 1.  Se desemneaza delegatia municipiului Tarnaveni care se va deplasa la Polheim, Germania, pentru a participa la evenimentele ocazionate de implinirea a 20 de ani de existenta a Organizatiei umanitare Rumänien Hilfe, in perioada 12 “ 13 martie 2011, care va avea urmatoarea componenta:


 


   d-na Muth Rodica, director economic


   dl Muth Horatiu Romulus, sef Serviciu Public de Asistenta


 


Cheltuielile de transport pe ruta Tarnaveni “ Polheim “ Tarnaveni ocazionate cu


acest prilej, vor fi suportate din bugetul municipiului Tarnaveni pe anul 2011.


 


        Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


Presedinte de sedinta


                                                     Popa Octavian


  


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru