nr. 25 din data 24.02.2011 privind aprobarea Planului de actiuni privind lucrarile de interes local pentru persoanele care vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2011.

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR. 25 / 2011


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara la data de 24.02.2011,


          Vazand referatul nr.2218/2011 intocmit de insp. Groza Ionela-Compartiment Asistenta Sociala,


          In baza prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata prin Legea nr.276/2010,


          In temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legii nr.215/2001 “ Legea administratiei publice locale,


 


HOTARASTE


 


Art. 1. Se aproba Planul de actiuni privind lucrarile de interes local pentru persoanele care vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2011.


 


Art.2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


Presedinte de sedinta                                                             


                Popa Octavian


                                                                             Contrasemneaza


                                                                                     Secretar


                                                                                        Blanaru Stefan