nr. 26 din data 24.02.2011 privind modificarea HCL nr. 18/2011

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIULUI TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL 


H O T A R A R E A   NR. 26 / 2011


 


 


Consiliul local al municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 februarie 2011;


   vazand referatul  inregistrat sub nr. 2974/16.02.2011 ;


   in temeiul  prevederilor HGR nr. 518/1995;


In baza prevederilor art. 46 al. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001


Cu modificarile si completarile ulterioare,


 


 


HOTARASTE:


 


        Art. 1.  Se modifica art. 1 aliniatul 2 din HCL nr. 18/2011, astfel:


 


Cheltuielile de deplasare pe ruta Tarnaveni “ Polheim “ Tarnaveni ocazionate cu acest prilej, vor fi suportate din bugetul municipiului Tarnaveni pe anul 2011.


 


          Deplasarea se va face in perioada 11-17 martie 2011.


 


        Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


 


Presedinte de sedinta                                                             


                Popa Octavian


                                                         


                                                                             Contrasemneaza


                                                                                     Secretar


                                                                                        Blanaru Stefan