nr. 20 din data 24.02.2011 privind aprobarea inscrierii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a unui teren

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


 


HOTARAREA nr. 20 / 2011

 


          Consiliul local al Municipiul Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 24 februarie 2011;


Vazand referatul intocmit de arhitect sef ing.Coros Ioan inregistrat sub nr.2950/2011;


          In baza art. 36 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T A R A ST E


 


          Art. 1 Se aproba inscrierea in domeniul public al municipiului Tarnaveni a  terenului inscris in CF  51679 / nr. cad.51679, in suprafata de 5352 mp. aflat in Tarnaveni str. Prograsului FN.


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


                   Presedinte de sedinta


                        Popa Octavian


                                                 


 


 


                                                                                       Avizeaza


                                                                                       Secretar


                                                                                 Stefan Blanaru