nr. 28 din data 24.02.2011 privind aprobarea participarii Consiliului Local Tarnaveni, ca partener, in Programul œSpatii verzi - componenta Spatii verzi urbane “ Proiectul žParcul este si al nostru … al elevilor 

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


                                       HOTARAREA  nr. 28 / 2011


 


 


 


        Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, in sedinta ordinara din data de 24 februarie 2011;


        Vazand referatul inregistrat sub nr. 3.716/24.02.2011, intocmit de Directia Tehnica;


        In baza art. 36 alin.(1) si alin.(7) lit.a din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;


 


HOTARASTE


 


       Art. 1. Se aproba participarea Consiliului Local Tarnaveni, ca partener, in Programul œSpatii verzi - componenta Spatii verzi urbane “ Proiectul žParcul este si al nostru ¦..al elevilor , alaturi de Asociatia Tineretului Maghiar de pe Valea Tarnavei Mici si Gimnaziul de Stat Traian Tarnaveni.


 


       Art. 2. Se mandateaza dl. Fodor Alexandru Iosif, consilier local, sa reprezinte Consiliul Local Tarnaveni in acest proiect.


 


      Art.3. Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


 


 


Presedinte de sedinta                                                             


              Popa Octavian


                                                                             Contrasemneaza


                                                                                     Secretar


                                                                                        Blanaru Stefan