nr. 21 din data 24.02.2011 privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren de 5352 mp catre Agentia Nationala pentru Locuinte pentru construirea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA Nr. 21 / 2011


 


 


privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren de 5352 mp catre Agentia Nationala pentru Locuinte pentru construirea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii


 


          Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, jud. Mures, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.02.2011;


          Avand in vedere:


       proiectul de hotarare initiat de primarul Municipiului Tarnaveni, dl. ing. Adrian Alexandru Matei;


       expunerea de motive a initiatorului


       Programul National derulat de Agentia Nationala pentru Locuinte pentru construirea de locuinte destinate inchirierii;


In temeiul art. 36 alin. 6 lit. œa  pct. 6 si art. 45 alin. 2 lit. œd  din Legea 215/ 2001 a Administratiei Publice Locale, republicata.


 


HOTARASTE:


 


Art. 1 Se aproba transmiterea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 5352 mp, aflat in patrimonial municipiul Tarnaveni, str. Progresului, identificat potrivit planului de situatie si extrasului de Carte Funciara nr. 51679 din data de 12.01.2011, nr. cadastral 51679.


Art. 2 Pe terenul sus- mentionat, Agentia Nationala pentru Locuinte va realiza locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.


Art. 3 Transmiterea in folosinta a terenului se va face in baza unui contract si a unui proces- verbal de predare- primire, dupa transmiterea deschiderii de finantare pentru inceperea lucrarilor de constructie. Pana la data intocmirii procesului- verbal de predare- primire, terenul ramane in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni.


Art. 4 Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni se obliga sa asigure de la bugetul local resursele necesare si finalizarea executiei utilitatilor aferente constructiei.


Art. 5 Agentia Nationala pentru Locuinte va transmite, cu titlu gratuit, Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni terenul si constructiile de locuinte, pe baza de protocol de predare- primire, odata cu receptia la terminarea lucrarilor de constructii.


Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului.


 


 


Presedinte de sedinta,


    POPA OCTAVIAN


 


 


                                                                                 Aviz de legalitate,


                                                                                     Secretar,


       Stefan Blanaru