nr. 19 din data 24.02.2011 privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg.Mures sub nr. 202662/05.03.2010 sila A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010

ROMANIA                                                                              


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTARAREA NR. 19 / 2011


 


privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg.Mures sub nr. 202662/05.03.2010 sila A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010.


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni intrunit in sedinta ordinara de lucru, la data de 24.02.2011 ;


Vazand Expunerea de motive a Directiei tehnice nr. 2818 din 14.02.2011, privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010.


 


Avand in vedere:


          Angajamentele asumate de Romania in cadrul Capitolului 22 “ Mediu din Tratatul de aderare


          Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu)


          prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, si lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata


          Adresa ANRSC nr. 3441423 MLM/13.12.2010


In temeiul art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata


 


                                                HOTARASTE :Art. 1 Se aproba Actul Aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010, impreuna cu anexa acestuia, care face parte integranta din prezenta hotarare, respectiv:


Politica Tarifara “  Ianuarie 2011Anexa contractuluiDispozitii Generale, conform art.76 pct.1 lit.c, care  inlocuieste Politica Tarifara- Octombrie 2010.


 


Art. 2 Se mandateaza presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aquainvest Mures sa semneze in numele si pe seama Municipiului Tarnaveni Actul Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010, aprobat la art. 1 din prezenta. 


Art. 3 Se mandateaza domnul Chirila Vasile reprezentantul Municipiului Tarnaveni pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aquainvest Mures, in sensul art. 1  din prezenta hotarare.


 


Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza Primarul municipiului Tarnaveni, presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aquainvest Mures  si conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.Mures


 


Art. 5 Prezenta hotarare se comunica Primarului municipiului Tarnaveni, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aquainvest Mures, SC Compania AQUASERV SA Tg.Mures si Institutiei Prefectului Judetului Mures.


  


PRESEDINTE DE SEDINTA


                  POPA OCTAVIAN


 


 


Viza de legalitate,


     Secretar


BLANARU STEFAN