CONCURS PENTRU PROMOVAREA N FUNCTIA PUBLICA DE CONDUCERE DE SEF SERVICIU

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


PRIMARIA


 


PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


ANUNTA CONCURS PENTRU PROMOVAREA N FUNCTIA PUBLICA DE CONDUCERE  DE


 SEF SERVICIU


  Pentru a participa la examenul/concursul de promovare in functia publica de conducere de sef serviciu la Serviciul  Public de Asistenta Sociala “ Primaria Municipiului Tarnaveni, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii specifice:


 


a)   sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniile: administratie publica, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;


b)   sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;


c)   sa aiba minim 2 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;


d)   sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile Legii 188/1999;


e)   sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului;


       sa fie absolventi de studii superioare de lunga durata- asistenta sociala, psihologie, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta


       capacitate organizatorica si de coordonare, abilitati de comunicare, capacitate de sinteza si analiza, initiativa;


       cunoatinte de operare pe calculator: certificat ECDL Start;


 


  Acte necesare:


a)   copia actului  de  identitate;


b)   formular de inscriere;


c)   copiile de pe diplomele de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;


d)   copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;


e)   copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in  munca sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;


f)    fisa de evaluare a perfomantelor profesionale individuale  sau dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca; 


 


·         Conditii de desfasurare a concursului:


Concursul se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, str. Primariei nr.7, din municipiul Tarnaveni, judetul Mures.


          Proba scrisa se va desfasura in data de: 4 aprilie 2011, ora 10,00


          Interviul va avea loc in data de: 7 aprilie 2011,  ora 14,00;


         Termen de depunere a dosarelor:  24 martie 2011;


DEPUNEREA DOSARULUI, BIBLIOGRAFIA, RELATII SUPLIMENTARE LA CAMERA NR.26 “ SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.


 


Organizarea concursului/examenului se face cu respectarea prevederilor art.VI, din Ordonanta Guvernului nr. 90/2009, privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice iar ocuparea posturilor vacante nu duce la majorarea numarului total de posturi ocupate.


PRIMAR


MATEI ALEXANDRU-ADRIAN


 


 


 


Bibliografie pentru functia publica de sef serviciu la


 Serviciul Public de Asistenta Sociala


 


1.   Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,  republicata in Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile ai completarile ulterioare; 1. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici , republicata in Monitorul Oficial nr.525 din 2 august 2007;
 2. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in Monitorul Oficial nr.123/20.02.2007, cu modificarile ai completarile ulterioare.
 3. Legea nr.17/2000- privind asistenta  sociala a persoanelor varstnice, modificata si completata;
 4. Legea nr.448/2006-privind protectia si  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificata si completata;
 5. Legea nr. 53/2003- Codul muncii, modificata si completata;
 6. Lege nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 7. Hotarare nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 8. Ordonanta de urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru createrea copiilor;
 9. Hotarare nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru createrea copiilor;
 10. Lege nr. 416/2001privind venitul minim garantat;
 11. HGR 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 12. Ordonanta nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
 13. Hotarare nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;

 


 


PRIMAR


MATEI ALEXANDRU-ADRIAN