nr. 29 din data 04.03.2011 privind revocarea HCL nr. 15/2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.29/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din 4 martie 2011;


Văzând referatul nr. 2966/16.02.2011, întocmit de dl. ing. Muth Teodor, Șef Birou Investiții și Achiziții Publice;


Având în vedere dispozițiile art. 34, alin. 2 din Ordinul nr. 772/2011.


În temeiul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2011.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


      Suciu Ioan


 


 


         Contrasemnează


           Secretar,


   Groza Viorel Răzvan