nr. 30 din data 04.03.2011 privind aprobarea participarii Municipiului Tarnaveni la žProgramul de stimulare a innoirii Parcului auto national “ 2011 

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR.30/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din 4 martie 2011;


Vazand referatul nr. 2966/16.02.2011, intocmit de dl. ing. Muth Teodor, Sef Birou Investitii si Achizitii Publice;


Avand in vedere dispozitiile art. 34, alin. 2 din Ordinul nr. 772/2011.


In temeiul  art. 36 alin. (1) si al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata,


 


HOTARASTE:


 


Art. 1. Se aproba participarea Municipiului Tarnaveni la žProgramul de stimulare a innoirii Parcului auto national “ 2011 


Art. 2. Se aproba casarea a doua autovehicule uzate si achizitionarea a doua autoturisme noi prin žProgramul de stimulare a innoirii Parcului auto national “ 2011 ,  cu o valoare totala de 7600 lei(contravaloarea a douA tichete valorice).


Art. 3. Se aproba Anexa 1 “ Datele de identificare a autovehiculelor uzate, care urmeaza sa fie casate prin programul mai sus mentionat.


Art. 4. Diferenta pana la acoperirea integrala a pretului de achizitionare a autovehiculelor noi, va fi asigurata si sustinuta din veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Tarnaveni, aprobat prin hotarare de consiliu local.


Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


Presedinte de sedinta


      Suciu Ioan


 


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                      Secretar,


                                                                                Groza Viorel Razvan