nr. 31 din data 04.03.2011 privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor efectuate asimilate investitiilor pentru anul 2011

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR.31/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din 4 martie 2011;


Vazand referatul nr. 4031/01.03.2011, intocmit de dl. ing. Muth Teodor, Sef Birou Investitii si Achizitii Publice;


În temeiul art. 36 alin. (1) si al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata,


 


HOTARASTE:


 


Art. 1. Se aproba necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor  efectuate asimilate investitiilor pentru anul 2011, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


 Presedinte de sedinta


      Suciu Ioan


 


 


 


        Contrasemneaza


Secretar,


                   Groza Viorel Razvan