nr. 34 din data 04.03.2011 privind aderarea de noi membrii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR.34/2011


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din 4 martie 2011;


Vazand referatul nr. 4017/01.03.2011, intocmit de Directia Tehnica privind aprobarea aderarii unei unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES.


Avand in vedere prevederile art. 8, alin. 2, lit. c si ale art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare;


In conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES;


In baza art. 11, art. 36 alin 2, lit. 3 si alin. 7, lit. c, din Legea nr. 215/2001.


In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata,


 


HOTARASTE:


 


Art. 1. Se incuviinteaza aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES  a urmatoarei unitati administrativ teritoriale: comuna Sanger din judetul Mures.


Art. 2. Se mandateaza doamna Lokodi Edita Emoke, Presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES, pentru a vota in cadrul Adunarii in sensul celor mentionate la articolul 1 si a semna Actul aditional la Actul constitutiv al Asociatiei.


Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES.


 


 


 


 Presedinte de sedinta


      Suciu Ioan


 


                                             Contrasemneaza


                                                   Secretar,


                                         Groza Viorel Razvan