nr. 35 din data 04.03.2011 privind atribuirea in folosinta gratuita Jandarmeriei Romane a unui apartament

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR. 35/2011


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din 4 martie 2011;


Vazand referatul nr. 4103/01.03.2011, intocmit de dl. ing. Beleanu Celestin privind atribuirea in folosinta gratuita Jandarmeriei Romane a apartamentului nr. 12, din imobilul situat in Tarnaveni, str. Nicolae Balcescu nr. 1A, precum si adresa nr. 1296478/22.08.2007 a Jandarmeriei Romane.


In conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr.213/1998.


In temeiul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 si al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata,


 


HOTARASTE:


 


Art. 1. Se schimba destinatia apartamentului nr. 12, din imobilul situat in Tarnaveni, str. Nicolae Balcescu, nr.1A, din locuinta de serviciu pentru medici in sediu al Jandarmeriei Romane.


Art. 2. Se atribuie in folosinta gratuita  Jandarmeriei Romane, pe o perioada de 10 ani, apartamentul nr. 12, din imobilul situat in Tarnaveni, str. Nicolae Balcescu, nr.1A.


Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


 Presedinte de sedinta


      Suciu Ioan


 


   Contrasemneaza


      Secretar,


Groza Viorel Razvan