nr. 36 din data 04.03.2011 privind aprobarea listei de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul public al municipiului Târnăveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.36/2011


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din 4 martie 2011;


Văzând expunerea de motive înregistrată cu adresa nr. 4185/02.03.2011, întocmită de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. privind aprobarea žListei de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul public al municipiului Târnăveni propuse a se realiza în anul 2011 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.


În temeiul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă žLista de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul public al municipiului Târnăveni propuse a se realiza în anul 2011 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.


Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Târnăveni în AGA S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. MUREȘ și în AGA ADI Aqua Invest MUREȘ, să susțină această hotărâre.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni și conducerea S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. MUREȘ.


 


 


 


 Președinte de ședință


Suciu Ioan


 


 


Contrasemnează


Secretar,


    Groza Viorel Răzvan