nr. 37 din data 04.03.2011 privind aprobarea aderării municipiului Târnăveni la žAsociația Proprietarilor de Teren DEGANA 

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 37/2011


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din 4 martie 2011;


Văzând referatul nr. 4419/04.03.2011, întocmit de către Compartimentul Agricol, privind aderarea municipiului Târnăveni cu suprafața de 252 ha teren agricol, forestier, neproductiv, aflat în raza Fondului de vânătoare 3 Deag, la žAsociația Proprietarilor de Teren DEGANA ,  precum și cererea nr. 4526/03.03.2011 depusă de către asociație, împreună cu Actul constitutiv și Statutul acesteia;


În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 407/2006;


În temeiul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă aderarea municipiului Târnăveni  la žAsociația Proprietarilor de Teren DEGANA , cu suprafața de 252 ha teren agricol, forestier, neproductiv, aflat în raza Fondului de vânătoare 3 Deag.


Art. 2. Se aprobă Actul constitutiv și Statutul žAsociației Proprietarilor de Teren DEGANA , care fac parte din prezenta hotărâre.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


 Președinte de ședință


      Suciu Ioan


 


 


Contrasemnează


       Secretar,


Groza Viorel Răzvan