nr. 41 din data 31.03.2011 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.41/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 31 martie 2011;


Văzând referatul de specialitate nr. 756/2011, întocmit de Serviciul O.S.R.U.


Având în vedere avizul nr. 880645/2011 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;


În conformitate cu Legea Poliției Locale nr. 155/2010, HCL nr. 127/2010 și HCL nr. 1/2011;


În baza art. 100, 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată 2, a Legii-cadru nr.284/2010 și a O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;


Urmare O.U.G nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;


În temeiul art. 36 alin. (3), lit. b și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni, conform anexelor II-III, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


      Suciu Ioan


 


                                                               Contrasemnează


                                                                      Secretar,


                                                              Groza Viorel Răzvan     


 


 


 


 


Anexele II si III