nr. 42 din data 31.03.2011 privind aprobarea scutirilor si facilitatilor fiscale conform Codului Fiscal

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TRNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


HOTĂRÂREA NR. 42/2011


 


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 31 martie 2011;


          Văzând referatul înregistrat sub nr. 6319/2011, întocmit de consilier Badea Cristina;


          În baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;


          În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


 


HOTĂRĂȘTE


 


Art.1.  Se aprobă scutirile și facilitățile fiscale cuprinse în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă taxele extrajudiciare de timbru conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2010 se va completa în mod corespunzător.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


      Suciu Ioan


                                                         Contrasemnează


                                                              Secretar,


                                                  Groza Viorel Răzvan


 


 


 Anexele I si II