nr. 43 din data 31.03.2011 privind aprobarea inscrierii în domeniul public a unor bunurilor si insusirea inventarului domeniului public al municipiului Tarnaveni


R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


HOTĂRÂREA NR. 43/2011


 


          Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședință ordinară din data de 31 martie 2011;


          Văzând referatul înregistrat sub nr. 6318/2011 întocmit de consilier Badea Cristina;


          În temeiul prevederilor art. 10 alin. 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


;


 


 


HOTĂRĂȘTE


 


 


Art.1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al municipiului Târnăveni a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Se însușește inventarul domeniului public al municipiului Târnăveni conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art.3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Târnăveni nr. 40/2010.


 Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


      Suciu Ioan


                                                         Contrasemnează


                                                              Secretar,


                                                  Groza Viorel Răzvan


 


 


 Anexele I si II