nr. 44 din data 31.03.2011 privind atribuirea prin inchiriere suprafeței de 1200 mp teren agricol din domeniul privat al municipiului Tarnaveni, d-lui Bercea Ioan, pentru amplasare stupi.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.44/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 31.03.2011.


Văzând referatul nr. 6700/25.03.2011, întocmit de dna Popa Maria Tania precum și cererea d-lui Bercea Ioan.


În conformitate cu prevederile art. 7 și ale art. 8 din Legea apiculturii nr. 89/1998 republicată.


În temeiul art. 36 alin. (5), lit.b din Legea nr. 215/2001 și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Art. 1. Se aprobă atribuirea unei suprafețe de 1200 m2 din Pășunea Botorca, d-lui Bercea Ioan, pentru amplasarea stupinei proprii, terenul urmând a fi folosit numai cu destinația de vatră de stupină.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


      Suciu Ioan


 


                                                    Contrasemnează


                                                            Secretar,


                                                  Groza Viorel Răzvan