nr. 46 din data 28.04.2011 privind acordarea titlului de cetatean de onoare domnului Prof. Dr. Hancu Aurel

 


R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 46/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 28 aprilie 2011;


Văzând memoriul nr. 8695/20.04.2011, depus de către d-l consilier Ghețiu Radu Mihail.


În baza art. 19 din Statutul municipiului Târnăveni.


În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 8 din Legea nr. 215/2001.


În temeiul  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic. Se acordă titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE al municipiului Târnăveni,  D-LUI PROF. DR. HANCU AUREL, pentru merite deosebite în dezvoltarea culturii și spiritualității  municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


      Szabo Albert


 


 


 


                                                                        Contrasemnează


                                                               Secretar,


                                                      Groza Viorel Răzvan