nr. 47 din data 28.04.2011 privind aprobarea actului aditional la contractul nr. 521/17.06.2009 de prestare a serviciului de depozitare a deseurilor menajere

 


 


 


R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 47/2011


 


Consiliul local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 28 aprilie 2011;


          Văzând referatul înregistrat sub nr. 8073/11.04.2011 întocmit de sing. Coroș Elena;


În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4, lit. e din Legea nr. 215/2001.


În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


H O T Ă R Ă Ș T E


 


          Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.1/04.04.2011 la contractul nr.521/17.06.2009 de prestarea serviciului de depozitare a deșeurilor pe amplasamentul depozitului de deșeuri “Câmpia Turzii, noua taxa de depozitare deșeuri menajere începând cu data de 01.05.2011 este de 19,69 lei/tona (fără TVA) .


          Se împuternicește primarul municipiului Târnăveni pentru semnarea Actului adițional nr. 1/04.04.2011.


Art.2.   Hotărârea Consiliului Local nr.53/2009 se modifică în mod corepunzător.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


  


 


          Președinte de ședință,


                Szabo Albert


 


 


 


Contrasemnează


        Secretar,


Groza Viorel Răzvan