nr. 48 din data 28.04.2011 privind aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni și situațiile financiare anuale pe anul 2010

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA nr. 48/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 28 aprilie 2011;


Văzând referatul nr. 8672/19.04.2011, întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza art.58, alin.(1) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni și situațiile financiare anuale pe anul 2010, conform anexelor nr. 1 “ 11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre..


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


Președinte de ședință,


       Szabo Albert


 


 


 


   Contrasemnează


        Secretar,


   Groza Viorel Răzvan