nr. 53 din data 28.04.2011 privind aprobarea invitarea d-lui primar de Ronchin Alain Rabary și a unei delegații franceze în vederea participării la aniversarea a 10 ani de la înființarea Așezământului Cultural žLes amis de Ronchin 

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 53/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 28 aprilie 2011;


Văzând memoriul  nr. 8715/20.04.2011 adresat consiliului local de către d-nii consilieri ing. Octavian Popa, ing. Ioan Muntean și prof. Radu Ghețiu, precum și expunerea de motive nr.8837/21.04.2011 a d-lui primar ing. Matei Alexandru Adrian.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1.  Se aprobă invitarea d-lui primar de Ronchin Alain Rabary și a soției sale, împreună cu o delegație formată din persoanele pe care consideră dânsul că este oportun să-l însoțească, în vederea participării în perioada 23-27 iunie la aniversarea a 10 ani de la înființarea Așezământului Cultural žLes amis de Ronchin .


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


 


Președinte de ședință,


      Szabo Albert


 


                                                                                                                            Contrasemnează


                                                                                                                                   Secretar,  Groza Viorel Răzvan