nr. 54 din data 28.04.2011 privind aprobarea inscrierii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a terenului inscris în CF nr. 51679/nr. cad. 51679, în suprafață de 5352 mp, situat in Tarnaveni, str. Progresului FN. si revocarea HCL nr. 20/2011.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 54/2011


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 28 aprilie 2011;


Văzând referatul nr. 8731/20.04.2011, întocmit de întocmit de către secretarul municipiului Târnăveni.


În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă.


În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul acesteia.


Urmare Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1.  Se aprobă înscrierea în domeniul public al municipiului Târnăveni a terenului înscris în CF nr. 51679/nr. cad. 51679, în suprafață de 5352 mp, situat în Târnăveni, str. Progresului FN.


Art. 2. Se revocă HCL nr. 20/2011.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


      Szabo Albert


 


 


Contrasemnează


       Secretar, 


Groza Viorel Răzvan