nr. 56 din data 11.05.2011 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a imobilului œCamin Cultural Bobohalma 

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 56/2011


 


 


             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din 11.05.2011;


             Văzând referatul nr.10.040/11.05.2011, intocmit de Directia Tehnica, privind trecerea obiectivului œCamin Cultural Bobohalma  din domeniul public al municipiului, in domeniul privat;


              In baza prevederilor art. 10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia – actualizata; 


             Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. c din Legea nr. 215/2001,


              În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală –  republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE


 


 


 


            Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a imobilului œCamin Cultural Bobohalma  “ constructie si teren aferent, inregistrat la poz. 1250-1251, Anexa 5 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tarnaveni din HGR nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures.


            Art.2. Se dispune efectuarea formalitatilor de publicitate imobiliara, in sensul inscrierii in evidentele O.C.P.I Mures “ Biroul de Carte Funciara Tarnaveni a noii situatii juridice a imobilului.


           Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


         


  Președinte de ședință,           


       Șerban Maria    


 


 


 


                                                                                    Contrasemnează


                                                                                              Secretar,


                                                                                 Groza Viorel Răzvan