nr. 61 din data 26.05.2011 privind aprobarea žRegulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului .

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 61/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 mai 2011;


Văzând Referatul de specialitate nr. 10146/12.05.2011, întocmit de d-l Arhitect Șef ing. Coroș Ioan;


 În baza prevederilor Legii nr. 350/2011 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă žRegulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului .


Art. 2.  Regulamentul face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,           


       Șerban Maria        


 


 


 


Contrasemnează


          Secretar,


 Groza Viorel Răzvan