nr. 62 din data 26.05.2011 privind aprobarea aderarii la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREÅž a comunei Chețani din județul MUREȘ

 


R O M N I A                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 62/2011


 


 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din 26 mai 2011;


 Văzând referatul nr. 10516/17.05.2011, al Directiei Tehnice privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, precum și avizele comisiilor de specialitate,


                  Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,


                  Având în vedere prevederile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,


                  Având în vedere prevederile art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. c), din Legea nr. 215/2001,


                   În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Art.1. Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunei Chețani din județul MUREȘ.


 


Art.2. Se mandatează d-l. ing. Chirilă Vasile, reprezentant al municipiului Târnăveni în Adunarea Generala a Asociatiei, să voteze conform Art.1.


 


Art.3. Se mandatează doamna Lokodi Edita EmÅ‘ke, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, sa semneze Actul adițional la Actele constitutive ale Asociației.


 


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.


 


 


Președinte de ședință,           


       Șerban Maria        


                                                                           Contrasemnează


                                                                                   Secretar,


                                                                          Groza Viorel Răzvan