nr. 64 din data 26.05.2011 privind desemnarea domnului primar ing. Matei Alexandru Adrian să reprezinte municipiul Târnăveni în žAsociația Proprietarilor de Teren DEGANA  si revocarea HCL nr.37/2011.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.64/2011


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 mai 2011;


Văzând referatul nr. 4419/04.03.2011, întocmit de către Compartimentul Agricol, privind aderarea municipiului Târnăveni cu suprafața de 252 ha teren agricol, forestier, neproductiv, aflat în raza Fondului de vânătoare 3 Deag, la žAsociația Proprietarilor de Teren DEGANA ,  precum și cererea nr. 4526/03.03.2011 depusă de către asociație, împreună cu Actul constitutiv și Statutul acesteia;


Văzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnăveni nr. 10740/20.05.2011.


În baza dispozițiilor  art. 62 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 407/2006;


În temeiul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă aderarea municipiului Târnăveni  la žAsociația Proprietarilor de Teren DEGANA , cu suprafața de 252 ha teren agricol, forestier, neproductiv, aflat în raza Fondului de vânătoare 3 Deag.


Art. 2. Se aprobă Actul constitutiv și Statutul žAsociației Proprietarilor de Teren DEGANA , care fac parte din prezenta hotărâre.


Art. 3. Se împuternicește d-l primar ing. Matei Alexandru Adrian să reprezinte municipiul Târnăveni în žAsociația Proprietarilor de Teren DEGANA .


Art. 4. Se revocă HCL nr.37/2011.


Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință


      Șerban Maria


 


                                                                                                                      Contrasemnează


                      Secretar,


                   Groza Viorel Răzvan