nr. 65 din data 26.05.2011 privind înscrierea în domeniul public al municipiului Târnăveni a unor mijloace fixe si revocarea HCL nr. 43/2011

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 65/2011


 


 


 


          Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 26 mai 2011;


          Văzând referatul înregistrat sub nr. 10644/2011 întocmit de consilier Badea Cristina;


          În temeiul prevederilor art. 10 alin. 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;


         În baza prevederilor art. 36 alin.1 si art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


HOTĂRĂȘTE


 


Art.1.  Se aprobă înscrierea în domeniul public al municipiului Târnăveni a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.


Art.2.   Se însusește inventarul domeniului public al municipiului Târnăveni conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.


 Art.3.  Se revocă Hotărarea Consiliului Local Târnăveni nr. 43/2011.


 Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Tarnaveni.


 


Președinte de ședință,           


       Șerban Maria        


 


 


 


Contrasemnează


       Secretar, 


Groza Viorel Răzvan