nr. 66 din data 26.05.2011 privind darea în concesiune a unor mijloacelor fixe către operatorul SC COMPANIA AQUASERV SA “ sucursala Târnăveni

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 66/2011


 


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 26 mai 2011;


            Văzând referatul înregistrat sub nr. 10735/20.05.2011 întocmit de consilier Badea Cristina;


            Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 22/202662/05.03.2010;


În baza prevederilor art. 36 alin.1 si art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administrației publice locale nr.215/2001


HOTĂRĂȘTE


 


Art.1.  Se aprobă darea în concesiune către operatorul SC COMPANIA AQUASERV SA “ sucursala Târnăveni, a mijloacelor fixe aferente Serviciului de alimentare cu apa și canalizare, recepționate în perioada 2009-2011, prevăzute în anexa 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2.   În urma încheierii unui Proces-verbal de predare-preluare a mijloacelor fixe menționate în anexa 1, se va modifică Lista anexa a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, prin încheierea unui Act adițional la acest contract.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste primarul municipiului Târnăveni și SC Compania Aquaserv SA “ sucursala Târnăveni


 


 


Președinte de ședință,           


       Șerban Maria    


 


Contrasemnează


          Secretar,


                                                                                                                Groza Viorel Răzvan