nr. 70 din data 26.05.2011 privind aprobarea preluării în administrare de catre ministerul dezvoltării regionale și turismului a obiectivului: modernizare străzi în municipiul Târnăveni – județul MUREȘ cu lungimea de 4.410 ml și a terenurilor aferente acestuia, situate în municipiul Târnăveni, județul MUREȘ din domeniul public al uat, pe perioada realizarii proiectului prin programul național de dezvoltare a infrastructurii

ROMANIA


JUDEȚUL


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R R EA nr. 70/2011


 


privind aprobarea preluării în administrare de catre  ministerul dezvoltării regionale și turismului a obiectivului:  modernizare


  străzi în municipiul târnăveni – județul MUREȘ cu lungimea de 4.410 ml și a terenurilor aferente acestuia, situate în municipiul târnăveni, județul MUREȘ din domeniul public al uat, pe perioada realizarii proiectului prin programul național de dezvoltare a infrastructurii


 


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI,


 ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ în data de 26 mai 2011


Avînd în vedere:


– Expunera de motive a domnului ing. MATEI ALEXANDRU ADRIAN, primarul MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI, referatul nr. 11189 din 26.05.2011.


    Ordonanța de Urgență Nr.105/2010 pentru aprobarea programului național de dezvoltare a infrastructurii


   art 1, alin (1), (2), (39, lit a) și b), art.2 alin (1), (3), (4), și (5), art.3, art.11, alin(1) lit.a și art 12 din H.G.Nr.251/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii,aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.105/2010,realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;


    Ordonanța de Urgență Nr.105/2010 pentru aprobarea programului național de dezvoltare a infrastructurii;


   Studiul de fezabilitate al investiției Modernizare Drumuri interioare în MUNICIPIUL TÂRNĂVENI,


județul MUREȘ;


     Hotarârea Consiliului Local  nr. 69/2011 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  œMODERNIZARE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI œ,4.410 ml;


   Avizul comisiilor de specialitate;


     În temeiul art.36,alin.2,lit.b,alin4,lit.d,art.45 ,alin.2,lit.e precum și ale 115, alin (1) lit. b din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare,


                                       


H O T Ă R A Ș T E


 


    Art.1. (1) Se aprobă preluarea în administrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a amplasamentelor/terenurilor aferente realizarii obiectivului  MODERNIZARE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI- județul MUREȘ pe lungimea de 4.410 ml.,care aparțin domeniului public al MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI,județul MUREȘ, pe perioada realizării obiectivului de investitii în cadrul proiectului prioritar al Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI);


(2)  Obiectivul de investiții și terenurile aferente acestora, identificate la alin (1) sunt libere de orice sarcini și nu se află în litigiu.


   Art.2.Predarea “ primirea se face pe baza de  Protocol încheiat între beneficiar,Consiliul Local al Municipiului Târnăveni și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, conform Anexei nr. 2  la HG 251/2011;


   Art.3.Se deleagă primarul municipiului,domnul ing. MATEI ALEXANDRU ADRIAN să semneze Protocolul  de predare-primire al obiectivului de investiții și terenurile aferente nominalizate la art.1, și care trec astfel, în administrarea MDRT pe durata realizării obiectivelor de investiții în cadrul cadrul proiectului prioritar al Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI);


   Art.4. Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a municipiului, prin compartimentele aparatului și de specialitate al primarului.


   Art.5. Prezenta hotărâre  va fi comunicată  Primarului Municipiului Târnăveni, compartimentului de specialitate, Consiliului Județean MUREȘ, Instituției Prefectului Județului MUREȘ, precum și MDRT, constituindu-se parte integrantă din documentația necesară care stă la baza solicitării de realizare a investițiilor din cadrul  proiectului prioritar al Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI);


 


   


                                                                    


Președinte de sedință,


                  Șerban Maria                                                                                                                                                                             


   


 


 


     Contrasemnează ,


Secretar


Groza Viorel Răzvan