nr. 73 din data 30.06.2011 privind aprobarea inventarului patrimoniului privat al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                               


 


H O T Ă R R E A  NR.73 / 2011


 


Consiliul local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 30 iunie 2011;


         Văzând raportul întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat sub nr.12786/20.06.2011 ;


            În temeiul art.7 din Legea contabilitatii nr.82/1991;


            În baza prevederilor art.36 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


H O T Ă R Ă Ș T E


 


Art.1. Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea bunurilor mijloace fixe în sumă de 15458,43 lei înscrise Anexa 1.


            Art.2. Se aprobă casarea bunurilor obiecte de inventar în sumă de 47275,77 lei înscrise în Anexa 2.


            Art.3. Anexele 1-2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.


            Art.4. Sumele rezultate din casarea bunurilor înscrise în Anexele 1-2, se fac venit la bugetul local al municipiului Târnăveni.


Art.5. Se aprobă inventarierea patrimoniului privat al municipiului Târnăveni pe anul 2010.


Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni.


Anexele 1-2 pot fi consultate la Compartimentul Patrimoniu, str Republicii nr 84.


 


 


Președinte de sedință, 


    Szabo Silvia                   


 


                                                                                                            Contrasemnează


                                Secretar,


                                Groza Viorel Răzvan