nr. 74 din data 30.06.2011 privind aprobarea modificarii prerurilor si tarifelor practicate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare

R O M N I A                                                                                                                       JUDEȚUL MURES


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.74/2011


 


Consiliul local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 30 iunie 2011;


Văzând referatul de specialitate nr. 12846/21.06.2011 întocmit de ing. Chirilă Monica, din cadrul Direcției Tehnice a muncipiului Tânăveni.


Văzând Expunerea  de motive a SC Compania Aquaserv SA nr.12581din 16.06.2011, privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile  publice de alimentare cu apă și canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg.MUREȘ,


Având în vedere prevederile:


– art. 36 alin.2 litera (d) și alin.6 litera (a) punctul.14 din Legea nr. 215/2001, republicată in 27 feb.2007, privind administrația publică locală,


  art. 12, lit. i) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și art. 43, alin.5 din Legea  nr. 51/2006  privind serviciile comunitare de utilități publice;


  art. 4 alin. 1, din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, conform căruia: “Prețurile și tarifele practicate în cadrul unor activități cu caracter de monopol natural sau al unor activități economice, stabilite prin lege, se stabilesc și se ajustează cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competențe”;


              – art. 36 din Dispozitii generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 22/05.03.2010, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară žAquainvest MUREȘ  și sub nr. 202662/05.03.2010 la SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mures, așa cum a fost modificat prin Actele  adiționale nr. 1/08.12.2010 și 2/ 12.05.2011,


            În baza prevederilor art.  45 alin (1) și art. 115, alin. (1), lit. œb  din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrația publică locală,


 


                                                            HOTĂRĂȘTE:


 


            Art. 1  Se aprobă următoarele prețuri și tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă , de canalizare – epurare  ape uzate menajere și de canalizare ape pluviale prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. MUREȘ:


 

 


 


Denumirea serviciului public


Preț/Tarif aprobat


– lei/mc –


fără T.V.A.,pentru rest utilizatori


cu T.V.A., pentru populatie


1


2


Apă potabilă pentru municipiul Tirnaverni


2,67


3,31


Canalizare “ epurare ape uzate menajere pentru  municipiul Tirnaverni


1,66


2,06


Canalizare ape pluviale pentru municipiul Tirnaverni


0,70


0,87


 


Art. 2 La facturare se vor utiliza prețurile/tarifele unitare fără TVA, conform art. 155, al. 5 lit. i) din Legea 571/ 2003 “Codul fiscal , pentru toate categoriile de utilizatori.


            Art. 3 Prețurile și tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu  apă potabilă, canalizare – epurare  ape uzate menajere și canalizare ape pluviale aprobate conform art. 1 se aplică începând cu data  de  01 iulie  2011.


            Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează  primarul


municipiului Tirnaveni si  conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. MUREȘ.


      


Președinte de ședință, 


    Szabo Silvia                   


         Contrasemnează


                                    Secretar,


                                      Groza Viorel Răzvan