nr. 76 din data 30.06.2011 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii efectuarii cheltuielilor asimilate investițiilor pe anul 2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA 76/2011


  


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 30 iunie 2011;


Văzând Referatul de specialitate nr. 13609/30.06.2011, întocmit de d-l ing. Muth Teodor “ Șef Birou Investiții “ Achiziții Publice;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor pe anul 2011 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,           


     Szabo Silvia


                                                                             Contrasemnează


Secretar,


                                                                   Groza Viorel Răzvan