nr. 80 din data 30.06.2011 privind aprobarea regulamentului de organizare a licitației pentru inchirierea boxelor pentru desfacerea produselor alimentare, din Piața agroalimentară œAvram Iancu  Târnăveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR.80/2011


 


 


Consiliul local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 30 iunie 2011;


Văzând referatul întocmit de d-l HOSU ADRIAN “ șef serviciu Administrația Piețelor din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni, înregistrat sub nr.13386 /28.06.2011;


            În baza art. 36 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


                                   


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Art. 1. Se aprobă regulamentul de organizare a licitației pentru închirierea boxelor pentru desfacerea produselor alimentare, din Piața agroalimentară œAvram Iancu  Târnăveni, precum și Caietul de Sarcini pentru închirierea boxelor.


 


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


Președinte de ședință,


       Szabo Silvia                   


 


                                                                                                   Contrasemnează


                    Secretar,


      Groza Viorel Răzvan