nr. 81 din data 28.07.2011 privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni la 30.06.2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 81/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 28 iulie 2011;


Văzând Raportul privind aprobarea  execuției  bugetului general al municipiului Târnăveni  la 30.06. 2011,  nr. 14922/20.07.2011, întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza art. 49 alin. (2) din O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni la  30.06.2011, conform Anexelor nr.7,9,11,12,13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


  Președinte de ședință,


     Antonya Mihail


 


                                                                                Contrasemnează


                    Secretar,


                        Groza Viorel Răzvan