nr. 82 din data 28.07.2011 privind imputernicirea domnului avocat Nicolae T. Galdea să reprezinte consiliul local în toate litigiile în care a fost acționat de către d-l consilier Szabo Albert și în toate fazele procesuale ale acestor litigii

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 82/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni în ședința din 28 iulie 2011;


Văzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnăveni nr. 15080/21.07.2011.


În conformitatea cu prevederile O.G. nr. 35/2002 privind parobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;


În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se împuternicește d-l avocat Nicolae T. Galdea să reprezinte consiliul local în toate litigiile în care a fost acționat de către d-l consilier Szabo Albert și în toate fazele procesuale ale acestor litigii.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


   Antonya Mihail


 


                                                                                                   Contrasemnează


                    Secretar,


                         Groza Viorel Răzvan