nr. 83 din data 28.07.2011 privind aprobarea cuprinderii în inventarul domeniului public al municipiului Târnăveni a terenului în suprafață de 2131 mp și a construcțiilor edificate pe acest teren, situat în Târnăveni, str. Dumbravei, nr. 11.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 83/2001


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni în ședința din 28 iulie 2011;


Văzând referatul nr. 14883/19.07.2011 întocmit de către d-l Arhitect Șef ing. Coros Ioan.


În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea  publică și regimul ei juridic.


În temeiul art. 36 alin.(1) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă cuprinderea în inventarul domeniului public al municipiului Târnăveni a terenului în suprafață de 2131 mp și a construcțiilor edificate pe acest teren, situat în Târnăveni, str. Dumbravei, nr. 11.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


   Antonya Mihail


 


                                                                                Contrasemnează


                    Secretar,


                 Groza Viorel Răzvan