nr. 84 din data 28.07.2011 privind aprobarea contractarii de către SC Compania Aquaserv SA Tîrgu MUREȘ a unui împrumut pe termen lung pentru cofinanțarea proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ derulat prin POS Mediu si revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Târnăveni nr. 97/ 28 octombrie 2010

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 84/2011


 


 


 


Consiliul Local municipal Târnăveni,  în ședința ordinară, la data de 28 iulie 2011 ;


Văzând Expunerea de motive  nr.15304 din 26.07.2011 întocmită de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică, privind aprobarea žAcordului de Pre-Finanțare  ce urmează a se încheia între SC Compania Aquaserv SA, Municipalitatea Tîrgu MUREȘ, ADI Aqua Invest MUREȘ și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul programului POS Mediu,


 


Având în vedere:


          Angajamentele asumate de România în cadrul Capitolului 22 “ Mediu din Tratatul de aderare


          Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)


          prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, și lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată


În temeiul art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată


 


                                                HOTĂRĂSTE :


 


Art. 1 Se aprobă contractarea de către SC Compania Aquaserv SA Tîrgu MUREȘ  a unui împrumut pe termen lung în valoare de 11.442.400 euro pentru cofinanțarea proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ derulat prin POS Mediu.


 


Art. 2 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Târnăveni nr. 97/ 28 octombrie 2010.


 


Art. 3 Se aprobă Acordul de Pre-Finanțare ce urmează a se încheia între SC Compania Aquaserv SA, Municipalitatea Tîrgu MUREȘ, ADI Aqua Invest MUREȘ și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru cofinanțarea Proiectului din cadrul POS Mediu, întitulat œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ . Acordul de Pre-Finanțare anexat face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 


Art. 4 Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ să semneze Acordul de Pre-Finanțare aprobat la art. 3.


 


Art. 5 Se mandatează domnul ing. Chirilă Vasile, reprezentantul Municipiului Târnăveni, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ, în sensul art.1 si art. 3  din prezenta hotărâre.


 


Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se insărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ  si conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ.


 


Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Târnăveni, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ, SC Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ și Instituției Prefectului Județului MUREȘ.


 


 


 


 Președinte de ședință,


   Antonya Mihail


 


                                                                                Contrasemnează


                 Secretar,


                         Groza Viorel Răzvan