nr. 85 din data 08.08.2011 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii efectuarii cheltuielilor asimilate investițiilor pe anul 2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


  


HOTĂRÂREA NR.85/2011


 


 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din 8 august 2011;


Văzând Referatul de specialitate nr. 15854/03.08.2011, întocmit de d-l ing. Roșca Claudiu din cadru Biroului Achiziții Publice;


În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor pe anul 2011 conform referatului nr. 15854/03.08.2011 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


        Bercea Ioan


 


                                                                                                   Contrasemnează


                    Secretar,


    Groza Viorel Răzvan