nr. 86 din data 08.08.2011 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al Municipiului Târnăveni pentru anul 2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 86/2011


 


 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din 8 august 2011.


Văzând referatul nr. 15.915/03.08.2011, întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr.286/28.12.2010 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Târnăveni pentru anul 2011, conform anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


        Bercea Ioan


 


                                                                                                   Contrasemnează


                    Secretar,


       Groza Viorel Răzvan