nr. 88 din data 08.08.2011 privind stabilirea situatilor deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgență

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 88/2011


 


Consiliul local al municipiului Târnăveni în ședința exteraordinară din 8 august 2011;


Văzând referatul întocmit de Compartimentul asistență socială înregistrat cu nr. 16154/08.08.2011;


În conformitate cu prevederile art. 41 din H.G. nr. 50/19.01.2011 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.  Se stabilesc următoarele situații deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgență:


1.      Existența unei stări de sănătate “ dovedită cu acte medicale “ care necesită investigații de specialitate, intervenții chirurgicale, procurarea unor medicamente sau echipamente medicale, al căror cost nu poate fi acoperit prin pachetul de asigurări de sănătate, iar veniturile familiei persoanei bolnave nu pot acoperi acest cost.


2.      Persoane decedate pe raza Municipiului Târnăveni care nu au aparținători  legali


3.      Imposibilitatea suportării unor cheltuieli minime necesare înmormântării unei personae, iar familia decedatului nu beneficiază de ajutor de înmormântare potrivit unor legi speciale.


Art.2. Ajutoarele de urgență vor fi acordate numai în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul local al municipiului Târnăveni, în urma efectuării unei anchete sociale.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste Primarul Municipiului Târnăveni.


Președinte de ședință,


        Bercea Ioan


 


                                                                                                   Contrasemnează


                    Secretar,


       Groza Viorel Răzvan