nr. 89 din data 25.08.2011 privind inscrierea in domeniul public al municipiului Tarnaveni a terenului inscris in CF nr. 51680, situat in Mun. Tarnaveni, str. Progresului, FN

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 89 / 2011


 


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 25 august 2011;


Văzând referatul nr. 16542/12.08.2011, întocmit de către Șef Serviciu U.A.T.-C.B.D “ ing. Coroș Ioan.


În baza prevederilor Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările și completările ulterioare.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1.  Se aprobă înscrierea în domeniul public al municipiului Târnăveni a terenului înscris în CF nr. 51680 – Târnăveni, în suprafață de 535 mp, situat în Mun. Târnăveni, str. Progresului, FN, jud. MUREȘ.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


       Bercea Ioan


 


                                           Contrasemnează


                                                Secretar,


                                        Groza Viorel Răzvan