nr. 91 din data 25.08.2011 privind incheierea unui contract de comodat si suspendarea contractului de asociere nr. 2569 din 06.02.2008 pe durata in care contractul de comodat isi produce efectele

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 91/2011


 


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 25 august  2011;


Văzând referatul întocmit de d-ra Popa Oana Adnana- consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic- Contencios și Autoritate Tutelară din Primăriei Municipiului Târnăveni, înregistrat cu nr16867/18.08.2011.


          În baza prevedrilor Codului Civil și ale art. 36 alin. 2 lit. d)  și alin. 6 lit. a) pct. 5 și 6  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;


 În temeiul art. 36 alin. (1) si ale art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


 


                            


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de comodat între Municipiul Târnăveni, în calitate de comodatar și S.C NANA S.R.L, în calitate de comodant, având ca obiect darea în folosință gratuită a imobilului “ vestiare și grupuri sanitare teren sport RONCHIN cu suportarea cheltuielilor privind utilitățile aferente folosirii gratuite a vestiarelor și a grupurilor sanitare (energie electrică, apă, agent termic) de către Primăria Municipiului Târnăveni, precum și suspendarea Contractului de asociere nr. 2569/06.02.2011, pe durata în care contractul de comodat își produce efectele.


Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


Președinte de ședință,


       Bercea Ioan


 


 


Contrasemnea


Secretar,


Groza Viorel Răzvan