nr. 92 din data 25.08.2011 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii, precum si a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Modernizre strada Randunelelor”

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.92/2011


 


 


             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din 25 august 2011;


             Văzând referatul nr. 16981/22.08.2011 al Directiei Tehnice, privind proiectul   œO viata mai buna ;


            Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin.(4) lit.d  din Legea nr. 215/2001,


             În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 Art. 1. Se aproba necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitie žModernizare strada Rândunelelor 


  Art.2. Se aproba Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie žModernizare strada Rândunelelor  .


  Art.3. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie žModernizare strada Randunelelor  , dupa cum urmeaza:


1.   Valoarea totală  (INV), inclusiv TVA:    542.201 lei / 128.180 Euro; 1 Euro= 4,23 lei,


       Din care construcții montaj (C+M):   492.042 lei / 116.322  Euro


2.   Eșalonarea investiției (INV/C+M):


– anul I: 542.201 lei / 492.042 lei


3.   Durata de realizare a lucrarilor: 3 luni


4.   Capacități în unități fizice și valorice:


 
 


Capacitate fizică


Valoare


(mii lei, inclusiv TVA)


Drum modernizat


787 ml din care 500 ml asfaltat, 287 ml pietruit


377,554


Trotuare


200 ml


54,689


Rigole de acostament


500 ml


43,369


Santuri de pamant


492 ml


1,214


Podete


    2 buc


15,216


 


            Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


Președinte de ședință,


       Bercea Ioan


 


 


Contrasemnează


Secretar,


 Groza Viorel Răzvan