nr. 93 din data 25.08.2011 privind aprobarea proiectului “O viata mai buna” – finantat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala in cadrul Programului de Interventii Prioritare pentru comunitatile de rromi.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR.93 / 2011


 


             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din 25 august 2011;


             Văzând referatul nr.16981/22.08.2011, a Directiei Tehnice, privind proiectul œO viata mai buna ;


             Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin.(4) lit.d  din Legea nr. 215/2001,


              În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


            Art. 1. Se aproba proiectul cu titlul œO viață mai bun㠝 .


            Art.2. Se aproba Acordul de parteneriat cu Grupul de initiativa din comunitatea de romi žTârnăveni Roma .


            Art.3. Se aproba participarea municipiului Târnăveni la sustinerea costurilor de implementare cu 10.000,00 Euro, precum si sustinerea altor costuri suplimentare care vor surveni in perioada implementarii proiectului mentionat la art. 1.


           Art.4. Se aproba preluarea costurilor de intretinere a obiectivului de investitie œModernizare strada Rândunelelor  prin alocare financiara de 2.000 lei/an.


           Art. 5. Se aproba punerea la dispozitia proiectului a terenului aferent strazii Rândunelelor in vederea realizarii obiectivului de investitii.


Art. 6. Se aproba punerea la dispozitia proiectului a doua sali de clasa din cadrul Gimaziului Prefect Vasile Modovan in vederea realizarii serviciilor sociale prevazute in proiect.


           Art. 7. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


Președinte de ședință,


       Bercea Ioan


 


 


Contrasemnează


Secretar,


 Groza Viorel Răzvan