nr. 94 din data 29.09.2011 privind rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA nr.94/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 29 septembrie 2011;


Văzând referatul nr. 19.157/22.09.2011, întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr.286/28.12.2010 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 Art. 1.   Se aprobă utilizarea sumei de 177.690 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al municipiului Târnăveni pe anul 2011 pentru majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal ale personalului din cadrul serviciilor publice din subordinea consiliului local al municipiului Târnăveni.


Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Târnăveni pentru anul 2011, conform anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


    Bota Claudia


 


                                                           Contrasemnează


                                                                Secretar,


                                                         Groza Viorel Răzvan