nr. 95 din data 29.09.2011 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita în municipiul Târnăveni, a delegatiilor din Ronchin – Franța si Pohlheim – Germania.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.95/2011


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 29 septembrie 2011;


Văzând Raportul nr. 19158/22.09.2011, întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza  prevederilor H.G. nr.1241/2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute de O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritațile administrației publice și institutiile publice;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1.  Se aprobă cheltuielile în sumă de 3.146 lei ocazionate de vizita în municipiul Târnăveni,  a delegației din Ronchin –  Franța.


Art. 2.  Se aprobă cheltuielile în sumă de 10.005,86 lei ocazionate de vizita în municipiul Târnăveni,  a delegației din Pohlheim –  Germania.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


    Bota Claudia


 


                                                                   Contrasemnează


                                                                         Secretar,


                                                                Groza Viorel Răzvan